KABANATA 1

Ano ang Kahulugan ng Buhay?

MAGSIMULA
MARAMI TAYONG MGA KATANUNGAN ARAW-ARAW
Nasaan ang iPhone ko?
Anong kakainin ko?
Nasaan ang aking sasakyan?

Ngunit paminsan-minsan - habang nagkakape o habang nagmumuni sa gabi- nahuhuli natin ang ating sarili na nagtatanong ng mga


MAHALAGANG KATANUNGAN

Sino ako?
Ano ang layunin ko?
Anong tunay na tadhana ko?
Ito ay mga importanteng katunungan na nakakaapekto sa...

Kung-paano ka

MAMUHAY

Kung-ano ang

MAHALAGA

sa iyo

Kung-ano ang

LAYUNIN

ng iyong buhay

Paano natin sasagutin ang lahat ng

MGA MAHAHALAGANG KATANUNGAN?

Sa gitna ng mga katanungang ito ay may isa pang napakahalagang tanong:

Ano ang kalikasan ng mga

TAO?

Ang kasagutan natin sa tanong na ito ay siyang tutukoy sa tunay na layunin at kahulugan ng ating buhay.

Ano ang mga maaring sagot sa katanungang ito?

May dalawang posibleng sagot.

OPSYON 1

Ako ay isang kumplikadong buhay na makina at

WALA NG IBA PA

OPSYON 2

Ako ay mayroong espirituwal na pagkatao at

KALULUWA

Unahin nating suriin ang Opsyon 1.
IPAGPATULOY

NATURALISMO

Ayon sa naturalismo, lahat ng likhain at realidad ay binubuo lamang ng mga pisikal na bagay.

Tayo ay mga makina na ang tanging layunin ay manatiling mabuhay - mga robot na naka-program na panatilihin ang mga makasariling molekula ng ating katawan na tinatawag na "genes."

Richard Dawkins

The Selfish Gene

Ano ang implikasyon ng pananaw na ito?

Limampong taon bago kay Dawkins, pinaliwanag ng isang sikat na atheist na si Bertrand Russell ang implikasyon nito sa ating buhay

Pag-isipan natin ang konklusyon ni Russell tungkol sa kahulugan ng ating buhay.

"Na ang Tao ay produkto ng mga bagay-bagay na walang pangitain kung ano ang sinusubukang makamtam; na ang kanyang pinangalingan, ang kaniyang pagsulong, mga pag-asa at pangamba, kaniyang mga naiibigan at mga paniniwala, ay dulot lamang ng aksidenteng pagsama-sama ng mga atoms; walang apoy, walang kabayanihan, walang umaalab na saloobin at damdamin, ang makakapanatili sa buhay ng isang indibidwal higit pa sa kamatayanna ang lahat ng mga pinaghirapan, debosyon, lahat ng inspirasyon, lahat ng mga matalas na pag-iisip ng tao, ay naka-destino sa pagwakas batay sa kamatayan ng solar system, at ang buong templo ng mga tagumpay ay dapat ilibing sa ilalim ng mga labi ng nawasak na sandaigdig [...] Tanging sa imprastraktura ng mga katotohanang ito, tanging sa matibay na pundasyon ng walang tigil na panghihina ng loob na ang tahanan ng kaluluwa ng tao ay ligtas na maitatatag.

Bertrand Russell

Free Man's Worship

Bilang isang atheist, ipinaliwanag ni Russell ang lohikal na konklusyon ng naturalismo: ang buhay ay tila puno ng kahulugan at importansya, subalit kung totoo nga ang naturalismo, kailangan nating harapin ang mahirap at malungkot na katotohanan na wala talagang kabuluhan ang ating buhay.

Kung tunay ang itong tanawin, ibig sabihin ay katawan lamang tayo.

Lahat ng ating ideya at katuturan tungkol sa ating sarili ay isang ilusyon.  

May isang istorya sa Bibliya na kaparehong kapareho sa modernong pananaw na ito. Ang susunod na istorya ay isang adaptasyon galing sa Lucas 12:15-20.

Sinabi niya sa kanila, “Mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian.”

Nagsalaysay siya sa kanila ng isang talinghaga: “Ang lupain ng taong mayaman ay namunga ng sagana.

Inisip niya sa sarili, ‘Ano ang gagawin ko, sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga ani?’

Sinabi niya, ‘Ito ang aking gagawin.

Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malalaki at doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari.’

At sasabihin ko sa aking kaluluwa

KALULUWA

marami ka nang pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon;

magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka.

Subalit sinabi sa kanya ng Diyos,

‘Hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa; at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo?’

Katulad ng akala ng mayamang lalaki sa istorya na ang tanging kailangan ng kanyang "kaluluwa" ay ang kanyang mga "ani" lamang, marahil ang pinakamataas na mabuting mahahanap natin para sa tao ay pakainin ang ating mga pagnanasa, iwasan ang paghihirap at magpakasaya lamang.

Kung tayo ay dugo't laman lang, ang ating nosyon na ang buhay ay higit pa - na tayo ay higit pa sa ating pisikal na pangangatawan, na tayo ay may totoong transendenteng halaga na hihigit pa sa pagkamit ng ating mga kagustuhan - ito ba ay mga ilusyon lamang?

Ayon sa pagninilay ni Kierkegaard, isang pilosopo galing sa Denmark, kung ang buhay ay parang isang makinis na bato na ibinato sa ibabaw ng ilog:

"Ito ay tatalbog
hangang, katulad ng buhay,
ito ay mawawalan ng momento
at ito ay lulubog
sa kawalan."

Sa ibang salita, kung tayong lahat ay mamatay din, kahit anong gawin natin sa maiksi nating buhay, sa dulo ng lahat na ito at

WALANG KABULUHAN

Pero parang hindi ito tumutugma sa pagunawa natin na may higit pa sa buhay kaysa sa pagkain at kasiyahan. Ngunit, mukhang mahirap humanap ng mas sagot sa ilalim ng paniniwala sa naturalismo. Ito ay dahil sa paniniwala na walang katotohanan maliban sa syensya, at samakatuwid wala ding tunay bukod sa kung ano ang nakikita ng siyensya.

Ito ba ay

MAKATWIRAN?

Bukod sa ito ay malungkot na pagtingin sa buhay, ang pananaw batay sa naturalismo ay nililimitahan ang mga posibleng mga sagot sa mga importante at pangunahing tanong.

Mayroon bang isang pananaw kung saan ang kalikasan, halaga, at kahulugan ng isang tao ay may puwang bilang isang posibleng kasagutan?

IPAGPATULOY
Ating sinuri ang Opsyon 1.
OPSYON 1

Ako ay isang kumplikadong buhay na makina at

WALA NG IBA PA

OPSYON 2

Ako ay mayroong espirituwal na pagkatao at

KALULUWA

Suriin naman natin ang Opsyon 2.

Ayon sa Bibliya tayo ay nilikha ng Diyos na may

WALANG HANGGANG KALULUWA

na naghahangad ng higit pa sa pisikal na bagay

Kung ang Diyos, bilang isang espiritwal na nilalang, ay ginawa tayong higit sa ating mga katawan ibig sabihin nito ay tayo ay may mga

ESPIRITWAL NA PANANABIK

na hindi mapapawi ng kahit anumang pagkain o mga pisikal na pagnanasa.

IPAGPATULOY

C.S. Lewis

May mga sariling pagnanasa akong hindi mapapawi ng kahit ano mang mga karanasan na matatagpuan sa ating mundo, marahil ang maaring paliwanag dito ay ako ay ginawa para sa ibang mundo. Kung walang kahit anomang mga kasiyahan ang makakapagpawi nito, hindi ibig sabihin na ang daigdig at kalawakan ay hindi totoo. Marahil ang mga kasiyahan dito sa mundo ay hindi kailanman makakapawi sa mga pagnanasa ng ating puso, marahil ito ay para mapukaw ito, o imungkahi ang totoong makakapawi nito.

Mere Christianity

Ayon sa unang pahina ng Bibliya, ang pagkakakilanlan ng tao ay higit pa sa "kolokasyon ng mga atoms."

Ating suriin ang mga katanungan ukol sa pinanggalingan ng tao at kung ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagkakakilanlan ng tao at ang layunin ng kanyang buhay.

Maraming mga tao na tumitingin sa Kristiyanismo ang madalas na makaalis sa mga unang ilang pahina ng Bibliya dahil sa maling pagbasa ng account sa paglikha ng Genesis.

Ipagpalagay natin ang isang tao, na habang binabasa ang isang manwal ng chemistry lab, biglang napasigaw, "Ang aklat na ito ay walang balangkas!" Ang taong iyon ay hindi naiintindihan ang genre ng binabasa niya. Ang isang manwal sa laboratoryo ay para lamang ilarawan kung paano magpatakbo ng mga eksperimento.

Katulad nito, maaaring basahin ng mga tao ang istorya ng paglikha sa Genesis tulad ng isang manwal sa lab at asahan ang mga sagot na hindi angkop dito.

So ano ang genre nang Genesis Kabanata 1? Paano natin ito babasahin?

Ang kwento nang paglikha nang mundo sa Genesis ay isang salaysay na hindi sinasagot ang mga tanong kung paano pero ito ay nagsasaad kung bakit at sino

Bakit

MAYROON

kaysa wala

Sino ang

LUMIKHA

nang uniberso

Sino ang

TAO

Ano ang

RELASYON

nang tao at sa Maykapal

Learn more about the genre of Genesis.

Ang Bibliya ay hindi nagtatangkang kumbinsihin ang magbabasa ng pagkabuhay ng Diyos (kahit pa maraming argumentong sumusuporta dito).

Sa halip, mula sa mga unang pahina, ang Bibliya ay nagpapahayag ng mga gawain ng Diyos. Sa salaysay na matatagpuan sa

Genesis 1

mababasa natin ang paulit-ulit na mga parirala:

At sinabi ng Diyos...
Ginawa ng Diyos...
Magkaroon ng...

At sila ay

BINABASAN

ng Diyos

Maging

MASAGANA

at magpakarami

Nakita ng Diyos na ito ay

MABUTI

Ang sumusunod ay sipi galing sa Genesis 1.

Sa pamamagitan ng Genesis 1, ating makikita ang larawan ng Diyos na salungat sa mga pangkaraniwang pananaw tungkol sa Diyos:

ISANG

MALAYONG
NILALANG

na nakaupo sa
apartadong lugar

ISANG

MAKAPANGYARIHAN
AT MAPAGHIGANTING

puwersa na kailangan iwasan

&

ISANG

WALANG SILBI
AT INUTIL

na matanda

&

Iba ang sinasabi sa Genesis 1:

NILILIKHA

ng Diyos ang lahat
ng kailangan ng tao
upang mabuhay

IKINAGAGALAK

Niya ang kasaganaan
at pagkakaiba-iba

&

Ninanais Niya na ang
sangkatauhan ay

UMUNLAD
MAGPARAMI

at patuloy na lumilikha ng
mundong mabuti para sa tao

Ito ay dahil ang tao ay may espesyal na puwang sa istorya ng paglika.

GENESIS 1:26-27

At sinabi ng Dios, Lalangin natin ang tao sa ating imahe, ayon sa ating wangis: at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawa't umuusad, na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa.
At nilalang ng Dios ang tao ayon sa kaniyang sariling imahe, ayon sa larawan ng Dios siya nilalang; nilalang niya sila na lalake at babae.

GENESIS 2:7-8

At nilalang ng Panginoong Dios ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay; at ang tao ay naging kaluluwang may buhay.
At naglagay ang Panginoong Dios ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silanganan: at inilagay niya roon ang taong kaniyang nilalang.

May espesyal na salitang Hebreo na ginagamit sa istorya ng paglikha habang ang tao ay nililikha ng Diyos.

Mapapansin na ang Diyos ay sandaling humihinto, na parang humihinga ng malalim, masusing nag-iisip, at "hinuhubog" ang tao.

Ating mababasa na ang ibang mga hayop na nilikha ay "ayon sa kanilang mga uri," ngunit idinedeklara ng Bibliya na ang tao ay nilikha ng Diyos

SA KANYANG 

SARILI IMAHE

Sabi sa Bibliya na ang Diyos ay huminga ng

HINGA NG BUHAY

sa atin, na nagbibigay diin sa espesyal na relasyon ng sangkatauhan at Diyos. Ayon sa Bibliya, parte ng rason para sa espesyal na relasyong ito ay dahil tayo ay

ESPIRITWAL

at hindi lamang pisikal na nilalang.

Inihanda ng Diyos ang isang angkop na mundo para sa sangkatauhan, parang isang magulang naghahanda para sa pagdating ng kaniyang magiging anak.

Ito ay isang larawan ng simple pero kamangha-manghang ideya:

MAHAL NG DIYOS

ANG TAO

Mula sa marilag na kabundukan at magandang pastulan, ilog, at mga puno – lahat ng ito ay inihanda para sa sangkatauhan.

Maaring huminto at maglaan ng sandali bago magpatuloy

Ano ang iyong mga pananaw tungkol sa Diyos?

IPAGPATULOY

Tayo ay nagsimula sa pamamagitan ng mga

MAHAHALAGANG TANONG

tungkol sa buhay

Kung totoo man na walang Diyos, kailangang maging malinaw sa ating ang mga implikasyon ng pananaw na ito, tulad ng pagtangi sa paniniwala ukol sa halaga at kahulugan. Kailangan nating ihanay ang ating buhay batay sa paniniwala na ang buhay ay

WALANG KATUTURAN

WILLIAM CRAIG

Kung walang Diyos, ang sanlibutan ay resulta lamang ng aksidenting kosmiko, isang pagkaktaon lamang. Ito ay walang rason kung bakit mayroon ito.

Para naman sa tao, siya ay isa lamang kakaibang nilalang –bulag na produkto ng pisikal na bagay at oras at pagkakataon. Ang tao ay isa lamang bukol ng putik na nagkaroon ng pag-iisip.

Nahahalintulad ang layunin sa buhay ng tao sa isang insekto; dahil pareho silang resulta lamang ng pagkakataon at pangangailangan.

Reasonable Faith

Sa isang banda, kung totoo man ang sinasabi ng Bibliya na ang Diyo sa naglikha sa atin ay

MAPAGMAHAL NA AMA

Ibig-sabihin nito tayo ay mahigit pa sa mga molekula. Tayo ay higit pa sa ating pisikal na pangangatawan. Ibig sabihin na ang ating pagnanasa sa mga bagay na may kabuhuluhang ay may saysay, ito ay nagmumula sa ating ating tunay na pagkatao na tayo ay nilalang na hindi lamang sa mundong ito.

Kung naniniwala kayo sa Diyos o kung naghahanap pa kayo nang sagot sa tanong nyo, subukan nating pagaralan kung ano ba talaga ang paniniwala nang Kristiyano sa susunod na mga kabanata.

Dito nagtatapos ang Kabanata 1.

Kung gusto ninyong magbasa, ang bersyon na PDF ng Kabanata 1 ay matatagpuan dito. At kung gusto nyo malaman ang iba't ibang storya nang tao kung paano nila nakilala and naintindihan ang Diyos, panoorin ang mga bidyo sa ilalim nito.

ITO ANG ISTORYA KO