Sa huling kabanata, inumpisahan nating siyasatin ang isa sa mga malaking tanong sa buhay:

Ano ang ating pakay sa buhay?

Huminto tayo sa pahayag ng Bibliya na tayo ay mga espiritwal na nilalang,

nilikha para sa

isang relasyon kasama ng Diyos

Ito ay isang magandang imahe na nakunan sa istorya ng Hardin ng Eden.

Sumalit kung titingnan natin ang ating mundo, madalas natin hindi nakikita ang kagandahan at kabutihan nang mundo. Ang nakikita natin ay ang kabaliktaran.

Kaya marahil isa pang malaking tanong na iniisip nang marami sa atin ...

Ano ang

mali sa ating mundo?

Ano ang ugat ng lahat ng

mga problema na ating nakikita?

Kung paano natin sasagutin ang katanungang iyon ay matutukoy kung paano natin malulutas ang mga problemang ito.

Ano ang

pananaw ng Bibliya?

Kabanata 2

Mabuti Na Naging Masama

Kabanata 2

Mabuti Na Naging Masama

Ayon sa pagsusuri ng Bibliya sa sangkatauhan at sa mga problema nito ay ang sangkatauhan at ang ating mundo ay ...

Kabanata 2

Mabuti Na Naging Masama

Ayon sa Genesis, ang sangkatauhan ay dapat

centerpiece ng
likhain ng Diyos.


Walang ibang nilalang ang nabigyan ng espesyal na relasyon sa Diyos.

Gayunpaman, bahagi ng likas na katangian ng ating espesyal na relasyon ay ang

kakayahan nating

tanggihan ang Diyos.

Kakayahang magdesisyon at magmahal

Nilikha ng Diyos ang mga bagay na may kakayahang magdeisyon.

Ibig sabihin nito ay tayo ay mga nilalang na pwedeng magdesisyon ng mali o tama. Iniisip ng ibang tao na mayroong isang nilalang na malayang magdesisyon at walang posibilidad na magkamali; Pero hindi ako.
Kung ang bagay ay may kakayahang na maging mabuti, ito din ay may kakayahang maging masama. At ang kakayahang magdesisyon ay ang dahilan kung bakit naging posible ang kasamaan.

Kung gayon, bakit binigyan sila ng Diyos ng kakayahang magdesisyon? Sapagkat ang kakayahang ito ang nagbigay daan para
maging posible ang pagmamahal o kabutihan o kagalakan. Ang isang mundo ng automata-ng mga nilalang na gumana tulad ng mga makina - ay walang halaga.

CS Lewis, The Problem of Pain

Patawad, nagkakaproblema ako sa koneksyon.

At kailangan ko ng kakahayang magdesisyon para maging makahulugan ang mga salitang iyan.

Hoy Zoogle, sabihin mong mahal mo ako.

Halimbawa:

Anong ginawa ng tao dito sa

kakayahang magdesisyon?

Basahin ang passages mula sa Genesis 2 at 3

At nagtanim ang Panginoong Dios ng isang halamanan sa Eden, sa silanganan, at doon inilagay niya ang lalake na kaniyang nilikha.

At pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punungkahoy na nakakalugod sa paningin, at mabuting kainin.

Kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang ito ay kanyang bungkalin at ingatan

At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki, na sinabi,

“Malaya kang makakakain mula sa lahat ng

punungkahoy sa halamanan”

"...subalit mula sa punungkahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain; sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay tiyak na mamamatay ka.”

Ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinman sa mga mailap na hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos.

Sinabi niya sa babae, “Sinabi ba ng Diyos, ‘Huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punungkahoy sa halamanan?’”

At sinabi ng babae sa ahas, “Makakain namin ang bunga ng mga punungkahoy sa halamanan; sinabi ng Diyos, ‘Huwag ninyong kakainin ang bunga ng punungkahoy na nasa gitna ng halamanan; huwag din ninyo itong hihipuin, kundi kayo'y mamamatay."

Subalit sinabi ng ahas sa babae, “Tiyak na hindi kayo mamamatay. Sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon ay mabubuksan ang inyong mga mata, at kayo'y magiging kagaya ng Diyos, na nakakakilala ng mabuti at masama.”

Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punungkahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin, na dapat nasain upang maging matalino, siya ay...

PUMITAS NG BUNGA NITO AT KINAIN ITO

...at binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya, at siya'y kumain.

Ano ba yung

pinagbabawal na prutas?

Kung babasahin natin ang kwento ng pinagbabawal na prutas (Henesis 2:17), naiisip natin na sinadya ito nang Diyos ito para makita niya ang pagbagsak nang sangkatauhan.

Pero tingnan natin kung ano ba talga ang nasa hardin nang Eden

Hindi siya isang

disyerto na puno ng mga cactus at buhangin

na merong nag-iisang masarap (pero ipinagbabawal na) punong prutas na nasa gitna.

Puno ang Eden ng mga puno na

"Kaayaaya sa paningin, at pwedeng kainin"

Ang pinagbabawal na prutas ay hindi sinadya

Marahil walang pinagkaiba ang prutas na iyon. Pero isinasagisag nito ang kalayaan ni Adan at Eba na

Tanggihan ang relasyon nila

sa Tagalikha nila.

Kung iisipin natin ito, lahat ng mga matalik na relasyon ay may kanya kanyang

pinagbabawal na prutas.

Pagkakaibigan
Pagtaksil
Katungkulan
Pagtalikod
Pagkakasal
Pangangalunya

Tulad ng nakikita natin, lahat ng mga makahulugang relasyon ay merong "pinagbabawal na prutas."

Ang mismong pag-kain ng prutas ay hindi masama o mabuti, kaya nakakapagtaka kung bakit ginawang malaking bagay ang itong aksyon

Pero ang kailangan nating maintindihan ay

ano ba ang ibig sabihin nito sa aksyon.

Isipin natin ang isang magasawa, nagaway sila tapos ung lalaki tinanggal ung singsing at umalis sa bahay na walang sinabi.

Ano ang ibig sabihin noong binigay nung lalaki ung singsing sa asawa niya?

Parang ganoon din ang pagkuha ng pinagbabawal na prutas. Meron itong seryosong resulta, hindi dahil makasalanan ang mismong prutas, pero ang aksyon iyon ay pagtanggi ni Adan at Eba sa Diyos bilang tagalikha at Ama nila.

Inilalarawan ng biblia ang sitwasyon sa pagitan ng tao at ang kanyang Tagalikha sa Lucas 15:11-24, Ang Alibughang Anak.

Makaraan ang ilang araw, tinipon ng nakababatang anak ang lahat nang gamit niya at naglakbay patungo sa isang malayong lupain at doon nilustay niya ang kanyang kayamanan

Sinabi nang nakababata sa kanyang ama, ‘Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng kayamanang nauukol sa akin.’ At hinati niya sa kanila ang kanyang pag-aari.

Impormasyon

Noong mga panahon ni Hesus, magugulat ang sinomang nakikinig sa parabulang ito. Dahil ibinibigay lamang ang mana sa panahong pumanaw na ang tao. Ang paghihingi ng nakababatang anak ng mana niya ay katumbas na rin nang paghingi niya ng kamatayan ng ama niya. Itong kahilingan ay nakasasakit para sa ama.

Sinabi ni Jesus, “May isang tao na may dalawang anak na lalaki:

Pagisipan bago magpatuloy

Pagisipan ang panahong nakapinsala ka ng iba dahil sa pagtanggi o pagtaksil.

Tandaan muli ang mapagmahal na larawan ng paglikha sa Henesis 1

Ang tao ay binigyan ng

Dignidad ng
Sariling pagpapasya

Pero pinili niyang

Itakwil ang relasyon niya sa Diyos.

Masakit ang matanggihan. At mas lalo kang nagmamahal, mas malalim ang sugat. Parehas din dito ang relasyon ng Diyos sa tao.

Tinangihan ni Adan at Eba ang Diyos nang nakinig sila sa mga salita ng ahas sa Henesis 3:5

"Sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon ay mabubuksan ang inyong mga mata, at kayo'y magiging kagaya ng Diyos, na malaman ang mabuti at masama.”

Ang nakakaakit na payo ay kung kunin nila ang pinagbabawal na prutas galing sa punungkahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama, pwede na nilang alamin ang mabuti at masama para sa sarili nila


At sa gayon,

Ay maging sarili nilang mga diyos

Ako ang panginoon ng kapalaran ko; ako ang kapitan ng kaluluwa ko.

WILLIAM ERNEST HENLEY, “INVICTUS”

Ang kasalanan ay talagang pagalis sa Diyos

MARTIN LUTHER

Ang kasalanan ay ang paniniwala sa kasinungalingan na ikaw ay sariling gawa, sariling madedependahan, at sariling mapagtitiwalaan.

AUGUSTINE

Nag desisyon si Adan at Eba.
Mula ngayon,

walang awtoridad

na pwedeng magpasiya para sa kanila kung ano mabuti o masama.

Ang kagustuhan nila ang masusunod, hindi ang katotohanan at moralidad

At ngayon na

tinanggal na nila ang Diyos

sila ang awtoridad sa mga buhay nila, naging amo na nila ang mga sarili nila; sila na ang mamumuno ng sarili nilang mga kapalaran gamit ang sarili nilang kakayahan.

Kaya ang pinakabuod ng kasalanan ay

ang pagtakwil
sa Diyos

at ang paglagay ng sarili sa trono.

IPAGPATULOY

Pagisipan natin muna bago magpatuloy

Gaano ka nakaka-relate sa kagustuhang magdesisyon para sa sarili mo?

Para sa iba pang babasahin tungkol sa mga isyu na tinalakay sa video na ito, mag-click sa ibaba.

Ano ang "makasalanang kalikasan"?

Gusto nila, kung baga, na "angkinin ang kanilang mga kaluluwa." Pero ito'y parang namumuhay sa kasinungalingan, dahil ang ating mga kaluluwa ay hindi naman talaga atin. Gusto nila ng isang sulok sa mundo na pwede nilang sabihin sa Diyos na, "Akin ito, wag kang makialam." Pero walang ganitong sulok.

CS LEWIS, THE PROBLEM OF PAIN

Ang paglayas natin sa Diyos ay gumagawa ng biyak sa pagitan natin ng Diyos, pero humahantong din ito sa mga kalunus-lunos na kahihinatnan sa buhay natin. Pagiisipan natin ang mga kahihinatnan na ito, at tatanungin natin kung meron ba tayong magagawa sa susunod na seksyon.