Kabanata 3

Paghahayag ng Diyos

Sa ngayon, pinagusapan natin ang tungkol sa pag angkin ng Bibliya na nais ng Diyos ang isang relasyon sa atin.

Ngunit kung nais ng Diyos ang isang relasyon kung gayon ...

Bakit parang ang hirap hanapin ang Diyos?

Bakit hindi na lang magpakita ang Diyos?

Ang Bibliya ba - ang aklat na naghahayag na siyang naglalarawan kung sino ang Diyos - ay tunay na maaasahan?

Ito ang ilan sa mga katanungang susuriin natin sa kabanatang ito.

...Kung gayon tayo ay habang buhay na maliligaw, walang pag-asa.

Kung ang Diyos ay malayo, walang malasakit na diyos...

Gayunpaman mula sa mga unang kabanata ng Bibliya, ang Diyos ay dumating sa takot na sina Adan at Eba at nagtanong,

"Nasaan kayo?"

Sa puntong ito, maraming tao ang nagtanong kung bakit hindi nalang

Magpakita ang Diyos?

Kung pag-iisipan natin ito, ang makapangyarihang Diyos ay madali lamang niya ilalantad ang kaniyang sarili...

Madali lamang niyang buksan ang kalangitan at sumigaw para marinig ng lahat.

At lahat ng tao sa mundo ay kikilalanin ang kaniyang presenya.

???
Wow!
Siya nga ang Diyos!!
Totoo ba to.
Gayunpaman, ano ang mangyayari kung ginawa ito ng Diyos?
Inilarawan ng magsusulat na si Frederick Buecher na ang gayong kamanghamanghang pagpapakita ay magiging sanhi ng agarang tugon ng takot, gulat ... At pagkatapos ay ang sumusonod na senaryo:

Upang makumbinsi ang mga tao na ang mensahe ay hindi lamang isang milyong-sa-isang pambihirang katangian ng kalikasan, matutukso akong patuloy na hilinging isulat ito ng Diyos sa iba't ibang mga lingwahe,

kung minsan ay sinasamahan ito ng mga pagsabog ng purong kulay o may musikang selestiyal

"Maraming taon ang dadaan at ang patunay ng Diyos sa kanyang sarili ay nananatili pa ring nagliliyab tuwing gabi para makita ng lahat.

na sa wakas ang huling nagdududa ay makukumbinsi na ang Diyos ay siyang totoo."

frederick buechner,
the magnificent defeat

Iminungkahi ni Buechner na ang

pangunahing tanong ay:

Ano naman kung totoo nga na may Diyos?

Ano ang pagkakaiba nito?

Kailangan nating malaman kung para saan tayo nilikha ng Diyos.

Sa libro ni Dr. Gregory Boyd na Letters from a Skeptic kaniyang sinulat:

"Nais ng Diyos ang isang mapagmahal, nagtitiwala na relasyon sa atin.  Nilikha tayo sa layuning ito.  Maihahayag ba ito mula sa mga ulap?

Pinakamahusay [na] maaring wow o takutin ang mga tao sa pagsumite (at pansamantala lamang iyon).

Maari nilang pilitin ang pagsunod. [...]

Ngunit hindi sila magbubunga ng pagmamahal."

Sa bibliya, ang Diyos ay inilarawan bilang isang
Diyos ng Pag-ibig.
Tayo ang nakaalam at sumampalataya sa pag-ibig na iniuuukol ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos ay nananatili sa kanya.
1 Juan 4:16

Upang maipakita ng Diyos ang kanyang mapagmahal na tauhan, ang iba pang mga aspeto ng kung sino siya - ang kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian - ay dapat na ikubli.

Kung ang isang banal na Diyos ay makaugnay sa makasalanan at may hangganan na tao, dapat bawasan ng Diyos ang kanyang pagsisiwalat sa sarili upang hindi tayo mapuspos at matakot.

Inilarawan ito ng isang pilosopong taga-Denmark na si Soren Kierkegaard gamit ang parabulang tinawag na "Ang Hari at ang dalaga":

Ipagpalagay na mayroong isang hari na gustung-gusto ang isang mapagpakumbabang dalaga.  Ang hari ay makapangyarihan at pinamahalaan ang buong kaharian.

Paano niya maipapahayag ang kanyang pagmamahal sa kanya at malaman na mahal rin siya ito?

Kung sumakay siya sa kanyang cottage sa kagubatan kasama ang kanyang mga tagapag-alaga at may mga banner na lumilipad sa hangin ... labis siyang mamamangha.

Huwag kang matakot, batang dalaga!

AHHHHHHH!

Hindi iyon magiging matagumpay ...

Upang maiparating ang kanyang pagmamahal sa isang personal na paraan, maaaring kailangan ng hari na itago ang kaniyang tunay na estado - marahil ay puntahan ang dalaga bilang isang normal na magsasaka.

Katulad nito, nililimitahan ng Diyos ang Kanyang sarili upang makaugnay Siya sa atin.

Paano ba talaga ipinakikita ng
Diyos ang kanyang sarili?

Pinili ng Diyos na ilarawn ang kanyang sarili sa pamamagitan ng

mga salaysay sa Bibliya.

at higit na malinaw saw katauhan ni

Jesucristo.

Sa katunayan, ang isa sa mga pinakamahusay na paraan upang malaman ang tungkol sa isang tao ay sa pamamagitan ng mga kuwento.

Kapag naririnig mo ang mga malalapit mong mga kaibigan na nagsasabi ng isang bagay tulad ng, "Matagal na kaming makakilala ..." na karaniwang tumuturo sa ilang mga kwentong naglalantad sa pagiging malapit ng kanilang relasyon.

Halimbawa pag may nagkukuwento ng isang panahon na nasira ang kanyang sasakyan sa disyerto.

Siya ay malayo mula sa pinakamalapit na bayan, at desperadong tinawagan ang kanyang kaibigan para sa tumulong

At ang kaibigan na iyon ay nagbiyahe ng dalawang oras upang hanapin siya sa makitid na daang disyerto.

Tinulungan siya ng kaibigang ito na makuha ang kanyang sasakyan, at binigyan ng sakay pabalik sa kanyang bahay

Ang nasabing kwento ay isiniwalat ang totoong ugali ng kaibigan na ito. Isiniwalat din nito ang lalim ng relasyon ng dalawang taong ito.

Sa Bibliya, mahahanap natin ang mga kwento na
pinapakita ang karakter ng Diyos
Ang bibliya ay hindi isang librong puno ng mga utos at mga batas. Kundi ito'y isang salaysay tungkol sa
relasyon ng Diyos sa mga tao.
Pero bago tayo makarating doon...
Maaasahan ba talaga natin ang Bibliya?
I-click ito para sa iyong libreng tiket
sa museo ng pagkamaaasahan ng biblia!