Ebidensyang galing sa puso
Kung talaga ngang rebelasyon ang Bibliya galing sa ating Tagapaglikha, maaasahan natin na nilalaman nito
ang malapit na pagkakaalam tungkol sa katauhan.
Bilang isang analohiya, isipin natin ang isang sitwasyon kung saan lahat ng katauhan ay nabura,
at ang naiwan na lang ay ang iilang kotse na bigla na lang nagkamalay
Lahat ng mga kotseng nakakapagisip ay nagtipon para pagusapan ang isyu tungkol sa kanilang pagkatao. Pinagiisipan nila ang tanong na ito:
"Ano tayo?"

Ang iniisip ng ibang kotse ay sila'y mga higanteng pangpatong sa papel; ang iba'y sinasabi na sila'y mga tirahan lamang. Dahil nahirapan silang makahanap ng mainam na sagot, nagsimula na silang pumunta sa sagot na ito:

"Tayo'y kung ano ang gusto natin maging."

Sa oras na iyon, dinala ng isa sa mga kotse ang librong tinatawag na "Ang Manwal ng May-ari" at sinimulang ipakita sa mga ibang kotse na ipinaliliwanag nito ang marami nilang mga tanong.

Ipinaliliwanag nito kung bakit kailangan nila ng gasolina; kung bakit may pinto at upuan sila.

Hindi lang iyon. Ipinaliliwanag din ng manwal at inilalarawan ang iba't ibang parte sa looban nila na sila mismo'y hindi alam hanggang sa pagsunod nila sa mga patnubay ng manwal, binuksan nila ang kanilang mga makina at tumingin sa loob.

Naisip nila na sinulat siguro ang manwal na ito ng isang taong kilalang-kilala kung ano sila at kung paano sila binuo.

Sa ehemplong ito, pagmasdan kung paano naging ebidensya ang pagkatotoo ng manwal nang ipinailalim nila ang bawat isa sa pagsisiyasat sa sarili.

Ganun din, kung lalapit tayo sa Bibliya na may bukas at mapagsiyasat na puso, makikita natin na ipinapakita nito ang matinding pagkakakilala sa atin - isang kaalaman na nanggagaling lamang sa ating Tagapaglikha.

Marami sa atin, habang pinagaaralan natin ang bibliya, ay nararanasan ang nakakapangilabot na karanasang kilala tayo ng Biblia.
mapasama
pagmamahal na walang pasubali
may kahulugan
kagalakan
seguridad
koneksyon
kawalang-hanggan
kapayapaan
pahinga
may layunin
komunidad
walang kapanatagan
puno ng pangangamba
inggit
ligaw
hindi mapakali
hindi nasisiyahan
sira
balisa
nalulungkot
mapagkumpitensya
walang pakay
Makikita natin na inilalarawan ng Biblia ang ating
tunay na kondisyon
at binibigyang boses ang
mga matinding pananabik
na hindi natin alam kung paano ipahayag.
Sa maraming paraan, parang mas higit pa tayong kilala ng manunulat kaysa sa ating sarili. Sa gayon, ipinamumungkahi nito na baka ang Biblia ay tunay na
salita na nagmumula sa tagapaglikha.
Naranasan mo na bang masagot nang personal ng Bibliya?

Ano ang sarili mong tugon sa ebidensya ng pagkamaaasahan ng biblia?

Ito ang katapusan ng unang seksyon ng kabanata 3.

Para sa iba pang babasahin, ang bersyong PDF ng ika-tatlong kabanata ay mahahanap dito. Para sa iba pang materyales, tingnan ang mga susunod na personal na kwento tungkol sa kanilang karanasan ukol sa bibliya.