Bảo tàng về sự đáng tin cậy của kinh thánh
Ki-tô giáo bị ràng buộc với
những sự kiện lịch sử nhất định
mà nếu những
sự thật đó bị bác bỏ
Ki-tô giáo cũng sẽ bị bác bỏ
Bảo tàng về sự đáng tin cậy của kinh thánh
Ki-tô giáo
là đặc biệt bởi vì
không giống như hầu hết các tôn giáo trên thế giới...
...chúng ta bây giờ có những bằng chứng
để thẩm tra sự thật
từ những bằng chứng lịch sử.
Bảo tàng về sự đáng tin cậy của kinh thánh
Nhấn để vào

William Lane Craig, một triết gia người Mỹ, chỉ ra:

Kinh thánh có thực sự đáng tin cậy không?

Ki-tô giáo không phải là mã cho triết lý sống hay tôn giáo, mà nó bắt nguồn từ những sự kiện có thật trong lịch sử.