Bằng chứng khảo cổ học
Phân tích nội bộ
Phân tích thư mục
Những nguồn bên ngoài